1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการแห่งใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 0383 และ 0 2248 6684