1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

อธิบดี กสร. มอบงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบัง จำกัด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบัง จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีนางสาวธนพร นาคโมรา ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ  และมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก ปลดเปลื้องหนี้สินจากหนี้นอกระบบและบัตรเครดิต ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้แก่สมาชิกและครอบครัว คาดว่าเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 208 คน