1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด

อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ เป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) โดยมีนาย ประเสริฐ จวนรุ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นผู้รับมอบ และมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ และบัตรเครดิต ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้ให้แก่สมาชิกและครอบครัว คาดว่าเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 310 คน