1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 200 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย ชินเอ เซโกะ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 79 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอคโค่ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 800 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค ออโตซีทจำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 250 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ อาปิโก กรุ๊ป จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 400 คน
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,673 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อกเวิธ จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 350 คน
 
การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ทั้ง 7 แห่ง ข้างต้นมีประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/เลขานุการ/ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง ได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ในการให้บริการหรือช่วยเหลือสมาชิกจะประสานเพื่อขอใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไป ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สหกรณ์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้บริการฯ ในเบื้องต้น