1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอลกอฮอล์ จำจัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอลกอฮอล์ จำจัด ตั้งอยู้ที่จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 150 คน

การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ข้างต้นมีประธานกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ในการให้บริการหรือช่วยเหลือสมาชิกจะประสานเพื่อขอใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไป ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สหกรณ์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้บริการฯ ในเบื้องต้น