1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ดังนี้
1. สหกรณ์บริการเพิ่มพูน จำจัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 421 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ราชาเซรามิค จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 600 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาชูรส จำกัด มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 200 คน
 
การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ทั้ง 3 แห่ง ข้างต้นมีประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง ได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ในการให้บริการหรือช่วยเหลือสมาชิกจะประสานเพื่อขอใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไป ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สหกรณ์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้บริการฯ ในเบื้องต้น