1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

สสค. มุกดาหาร มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร จำกัด

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร