1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์