1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

สสค.สุราษฎร์ธานี มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี