1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เอส พี เอส จำกัด

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เอส พี เอส จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 15,000,000 บาท ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกำหนดให้มีการเข้าติดตามประเมินผลกรณีสหกรณ์ที่ใช้บริการรายเดิม ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้

จากการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ดังกล่าว พบว่า สหกรณ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ เพือช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้สินนอกระบบ เพื่อสมาชิกจะได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่สมบูรณ์ และเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกู้กองทุนฯ จำนวน 177 คน เป็นเงิน 12.2 ล้านบาท