1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์คลังพล่าซ่า จำกัดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.สระบุรี

วันที่ 20 -21 มกราคม 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ดังนี้
1.เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์คลังพล่าซ่า จำกัดจังหวัดนครราชสีมา ได้กู้เงินกองทุนฯ จำนวน 5 ล้านบาท จากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่า สหกรณ์ได้นำเงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ นำไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ใช้จ่ายในครอบครัวและพัฒนารายได้ โดยได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
2.เข้าประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมไหมไทยปักธงชัย จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ซันกรุ๊ป จำกัด 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี จำกัด 5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อประสัมพันธ์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการรายเดิมที่ใกล้จะหมดสัญญา และขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการรายใหม่เพื่อที่กองทุนฯ จะสามารถให้บริการได้ครอบคลุม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกได้อย่างทั่วถึง