1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 2,400,000 บาท ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกำหนดให้มีการเข้าติดตามประเมินผลกรณีสหกรณ์ที่ใช้บริการรายเดิม ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้

จากการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ดังกล่าว พบว่า สหกรณ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่สมาชิก เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิก และเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกู้กองทุนฯ จำนวน 7 คน