1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทยจำกัด ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน 2,000,000 บาท จากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่า สหกรณ์ได้นำเงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ นำไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ใช้หนี้นอกระบบ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ใช้จ่ายในครอบครัว โดยมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวรวมจำนวน 16 ราย