1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพล่า จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพล่า จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์ที่กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตาม จำนวน 5,000,000 บาท จากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่า สหกรณ์ได้นำเงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ นำไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ใช้หนี้นอกระบบ โดยได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 80 ราย
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่น ที่กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 20,000,000 บาท จากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่า สหกรณ์ได้นำเงินกู้ที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ นำไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและ เพื่อพัฒนารายได้ โดยได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 210 ราย