1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 1,500,000 บาท ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกำหนดให้มีการเข้าติดตามประเมินผลกรณีสหกรณ์ที่ใช้บริการรายเดิม ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้

จากการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ดังกล่าว พบว่า สหกรณ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัว เพื่อลดภาระการเช่า ลดภาระอัตราดอกเบี้ยสูงจากการกู้สถาบันการเงิน และเพื่อปลดเปลื่องหนี้สิน และพัฒนารายได้ให้แก่สมาชิก โดยมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกู้กองทุนฯ จำนวน 31 คน