1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ จำกัด ตั้งอยู่จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 2,500,000 บาท ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกำหนดให้มีการเข้าติดตามประเมินผลกรณีสหกรณ์ที่ใช้บริการรายเดิม ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้

จากการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้ดังกล่าว พบว่า สหกรณ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อเสริมสภาพคล่องของการดำรงชีพของสมาชิกต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกู้กองทุนฯ จำนวน 53 คน