1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการแรงงานโดยนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนฯ ไปจำนวน 13 ล้านบาท ผลจากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่าสหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ ให้สินเชื่อแก่สมาชิกในการปลดเปลื้องหนี้สิน ซื้อยานพาหนะ ใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้แก่สมาชิกโดยมีผู้ใข้แรงงานที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนฯ จำนวน 36 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้แจ้งว่ากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นกองทุนที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง