1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลสหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนฯ ไปจำนวน 1 ล้านบาท ผลจากการเข้าติดตามประเมินผล พบว่าสหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ คือ นำไปเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน และพัฒนารายได้ให้แก่สมาชิก โดยมีผู้ใข้แรงงานที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนฯ จำนวน 11 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้แจ้งว่ากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นกองทุนที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง