1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ติดตามประเมินผลสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2562 กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานไปจำนวน 14.8 ล้านบาท

          จากการเข้าติดตามประเมินผลพบว่า สหกรณ์ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกหมดทั้งจำนวนแล้ว โดยนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ คือ เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อเป็นการออมและส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิก และสหกรณ์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่ากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นที่พึ่งที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการช่วยให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกในการปลดเปลื้องหนี้สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น