1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน การดำเนินงานด้านการเงิน การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการสอบ รายงานทางการเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าวหงษ์ทอง จำกัด ขอระงับการรับเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
3. ผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยูนิเวอแซลชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำกัด
4. พิจารณาประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2562 - 2566 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2564