1. ประชาสัมพันธ์
 2. กิจกรรมและโครงการ
 3. ติดตามประเมินผล
 4. ประกาศ
 5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน)ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

 1. อนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ยูนิเวอแซล ชัยภูมิ จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
 2. ทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือนมิถุนายน 2563
 3. ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 4. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
 5. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
 6. ทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
 7. ทราบผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบังจำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
 8. ทราบผลการพิจารณาการขอพักชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด