1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563

นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (แทน)ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
2. ทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
3. ทราบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
4. ทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 (กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน)
5. พิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2566 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564