1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2. ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้ เดือนพฤษภาคม 2563
4. ทราบผลการสำรวจข้อมูลข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
5.ทราบผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด
6.ทราบการขยายระยะเวลาการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้
7. ทราบการประชุมปิดกองตรวจกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
8. อนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
9. อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานชั่วคราวเพิ่มเติม เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการต้นสังกัดได้รับผลกระทบจาก COVID- 19

 

คลิปวิดีโอ คลิ๊ก