1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2563

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
 
สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือนพฤษภาคม 2563
2. ทราบการปรับลดประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
4. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
5. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
6. ทราบผลการพิจารณาการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด
7. อนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
8. กลั่นกรองคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง จำกัด จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
9. กลั่นกรองคำขอพักชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด