1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
2. ทราบแนวปฎิบัติ ขอบเขต หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
3. ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
4. ทราบทะเบียนการเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. พิจารณาการขยายระยะเวลาการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน