1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2563

 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
 
สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
2. ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
3. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้ เดือนเมษายน 2563
4. ทราบผลการสำรวจข้อมูลข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
5.ทราบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.ทราบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ฉบับสมบูรณ์)
7. ทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
8. พิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์คลังพลาซ่า จำกัด ขอระงับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
9. พิจารณาการปรับลดประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. พิจารณานโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
วาระอื่นๆ
11.ผู้ค้ำประกันเงินกู้กองทุนฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ คริสตัล จำกัด เข้าหารือเพื่อขอประนอมหนี้