1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

1.ทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือนเมษายน 2563
2.ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2563
4. ทราบแนวทางการผ่อนผัน/ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ทราบผลการพิจารณาการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
6. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกร์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
7. ทราบผลการพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
8. ทราบผลการพิจารณาคำขอระงับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
9. พิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลีงพาซ่า จำกัด ขอระงับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน