1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบรายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
2. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้ เดือนมีนาคม 2563
3. ทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานมุนฟมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
3.1 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
3.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน
3.2.1 ผลการดำเนินงานการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
3.2.2 รายงานการติดตามการประเมินผลการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 5 แห่ง
3.2.3 รายงานผลการจัดอบรมพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านการเงิน และเสริมสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.3.1 รายงานผลข้อร้องเรียน การสอบทาน และผลการสอบทาน กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
4. ทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 5 คณะ
5. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนผู้เพื่อใช้แรงงาน
6. ทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
7. พิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
8. พิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด ขอระงับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน