1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

1.ทราบสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือนมีนาคม 2563
2.ทราบผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ทราบรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563
4. ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19) ที่ส่งผลกระทบกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
5. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
6. ทราบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. พิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน 10,000,000 บาท ( สิบล้านบาทถ้วน)