1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรมและโครงการ
  3. ติดตามประเมินผล
  4. ประกาศ
  5. ดาวน์โหลดคู่มือ
next
prev

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฏ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฏ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ (แทน)ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (แทน)ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการ
2. ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) ที่ส่งผลกระทบกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
3. ทราบผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
4. ทราบมาตรการ/แนวทางการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ทราบการประชุมทางไกลผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. พิจารณาการพิจารณาเพื่อขอผ่อนผัน/ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ