เอกสารประกอบการกู้

เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

 

1.   สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์

2.   สำเนาหนังสือวงเงินกู้ยืมประจำปี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

3.   สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

      ที่มีมติอนุมัติให้กู้ตามระเบียบวาระการประชุม

4.   โครงการที่ขอกู้

5.   สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี (หนึ่งปีที่ล่วงมาแล้ว)

6.   สำเนางบทดลองหรือรายงานการเงิน 3 เดือนสุดท้ายก่อนยื่นคำขอกู้

7.   สำเนาระเบียบวาระว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท

      และประกาศอัตราดอกเบี้ยฉบับที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน

8.   หนังสือรายชื่อคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

9.   สำเนาสัญญากู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อิื่น (ถ้ามี)

10. งบกระแสเงินสดล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้

11. ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์

12. หนังสือมอบอำนาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ทำนิติกรรม การกู้ยืมเงิน

      กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

13. สำเนาเอกสารประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

      ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์

      ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

14. รายชื่อสมาชิกที่ขึ้นบัญชีขอกู้เงินที่มีข้อมูลเงินเดือน จำนวนเงินขอกู้

      จำนวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ เงินคงเหลือสำหรับการดำรงชีพรายเดือน

      และวัตถุประสงค์การกู้เงิน

15. แผนการดำเนินงานรายบุุคคล (กรณีกู้ไปเพื่อพัฒนารายได้)

16. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการขอให้ส่งเพิ่มเติม