กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ

Attachments:
Download this file (ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน พ.ศ.2560.PDF)ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ[ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ 2560]59 kB
Download this file (ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2560.pdf)ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ[ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2561]932 kB
Download this file (ข้อบังคับบุคคลกองทุนฯ.pdf)ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ[ว่าด้วยการบริหารงานบุคคุล 2562]3648 kB

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

Attachments:
Download this file (นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf)นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี[ประจำปีงบประมาณ 2563]6411 kB

ประกาศ

Attachments:
Download this file (Doc16-12-62.pdf)ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน [โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ]64 kB
Download this file (กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf)ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน]103 kB
Download this file (ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) 2563.pdf)ข้อบังคับการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563[ข้อบังคับการบริหารกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563]770 kB
Download this file (นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf)นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี[กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ปีงบประมาณ 2563]6411 kB
Download this file (ประกาศกรมฯ นโยบายต่อต้านการรับสินบนฯ.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน]914 kB
Download this file (ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนฯ.pdf)ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนฯ]464 kB
Download this file (ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf)ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน.pdf[เรื่องวัฒนธรรมองค์กร กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน]502 kB
Download this file (ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืม การทำสัญญากู้ยืม หลักประกัน ฯ.pdf)ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน[เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ยืม การทำสัญญากู้ยืม หลักประกัน ฯ]1047 kB
Download this file (โครงการเพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ปีงบ63.pdf)โครงการเพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา [ปีงบประมาณ 2563]48 kB