คณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

 

คณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัดและประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล