คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนและจัดทำแผนหรือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำเสนอผลการทบทวนและจัดทำแผนหรือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อพิจารณา และกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์