คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และนำเสนอผลการพัฒนาและปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อทราบ