คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง  และอนุมัติเงินกู้ภายในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาท หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อทราบ