คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย กำกับดูแลบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

2. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

3. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

4. กำหนดข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตามหนี้ และการบังคับคดี

5. พิจารณาจัดสรรเงิน และอนุมัติเงินให้กู้ยืม

6. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี

7. แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน

8. ปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ